Javni natječaj

  • 28.07.2014.

Na temelju članaka 21., 29. i 30. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04,174/04,38/09 i 80/10) te članka 32. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Metković, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Metković objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Metković 1 izvršitelj na mandat od četiri godine

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

– najmanje VŠS odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara
– položen stručni ispit
– tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
– da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak
– najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
– vozački ispit B kategorije

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

– životopis
– presliku domovnice
– presliku diplome
– presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
– potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (izvornik, ne stariji od šest mjeseci)
– potvrdu o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana)
– dokaz o radnom iskustvu – potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno iskustvo sukladno čl. 21. st.6. Zakona o vatrogastvu
– presliku vozačke dozvole

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Metković, Mostarska 10/1,20350 Metković

u roku 15 dana od dana objave, s naznakom “natječaj za zapovjednika”.
Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni u zakonskom roku od
isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati!

UPRAVNO VIJEĆE JVP METKOVIĆ

Predsjednik UV : Ante Mijić